Privacyverklaring Gebr. bodegraven B.V. op www.gb.nl

Privacyverklaring

Wij hechten eraan om u duidelijkheid te geven over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. In deze privacyverklaring informeren wij u hierover. Deze privacyverklaring geldt voor alle personen, waarmee Gebr. Bodegraven B.V. (GB) communiceert en van wie GB persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij GB.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer en rekeningnummer maar ook foto’s en biometrische gegevens zijn persoonsgegevens.

Voor welke doeleinden gebruiken we uw informatie?

We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van een aanvraag. Indien u een offerte opvraagt of een overeenkomst met ons aangaat, worden daarbij in ieder geval uw contactgegevens gevraagd. Ook andere persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, afhankelijk van de aard van de overeenkomst. Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor facturatie van de geleverde producten/verleende diensten.
 • Het onderhouden van contact met u (klantbeheer). Uw contactgegevens worden bijgehouden in ons klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van:
   
  • Nieuwsbrieven
  • Productinformatie (prijs- en assortimentswijzigingen)
  • Updates
  • Uitnodigingen voor bijeenkomsten, evenementen of deelname aan onderzoeken
  • Het toezenden van informatie die u bij ons heeft aangevraagd
    
 • Het beantwoorden van vragen of het oplossen van product- of dienstklachten, alsmede het informeren over de status hiervan.
 • Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties. Wij vinden het belangrijk u te benaderen met informatie die voor u relevant is. Om dit mogelijk te maken leggen we uw interessegebieden vast in onze klantendatabase.
 • Het verbeteren en beveiligen van onze website en IT-systemen.
 • Het maken van gebruikersstatistieken van onze websites: www.GB.nl en https://kozijnverbindingen.gb.nl, hierna te noemen de GB-websites. De gebruikersstatistieken van de website(s) stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer het aantal bezoekers, duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het click-gedrag. Dit betreft generieke rapportages, zonder informatie over individuele personen. De verkregen informatie gebruiken wij om de website(s) te verbeteren.
 • Toegangscontrole en bedrijfsbeveiliging. Indien u ons bedrijfspand bezoekt, noteren wij bij aankomst uw naam. Ook worden aan de buitenzijde en binnenzijde van het bedrijfspand camerabeelden gemaakt. Wij doen dit om bij calamiteiten te weten wie zich in het gebouw en op het terrein bevinden en om te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen.
 • Gebruikmaken van ons wifinetwerk. Tijdens een bezoek aan ons bedrijfspand kunt u gebruikmaken van het GB wifinetwerk. Zodra u bent ingelogd op ons wifinetwerk, worden er automatisch gegevens verzameld zoals het identificatienummer (MAC-adres) van uw apparaat. Deze gegevens gebruiken wij alleen om eventueel misbruik te voorkomen. Mochten er illegale activiteiten plaatsvinden vanuit ons wifinetwerk, dan kunnen we de toegang van het apparaat waarmee u gebruikmaakt van ons wifinetwerk blokkeren.
 • Om op ons rustende wettelijke verplichtingen na te komen.

Over het algemeen verwerken wij uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die wij u hebben verteld. Wanneer wij uw gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, worden extra maatregelen voor gegevensbescherming ingebouwd indien dit wettelijk is vereist.

Op welke 'rechtsgronden' verwerken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw gegevens omdat:

 • wij dit ofwel nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst met u
 • ofwel omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn
 • ofwel met uw toestemming
 • ofwel omdat wij (of een derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben

Als wij uw toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u heeft deze toestemming verleend, dan heeft u ook altijd weer het recht om de toestemming in te trekken. Indien wij persoonsgegevens verwerken op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang, mogen we geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld uw contactgegevens voor het verzenden van nieuwsbrieven en informatiemateriaal en om u uit te nodigen voor evenementen. Bij deze marketingacties verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens van u.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

GB verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt, persoonsgegevens gegeneerd tijdens uw bezoek aan onze website(s) of ons bedrijfspand en persoonsgegevens die wij hebben ontleend uit andere bronnen, zoals openbare zakelijke websites.

GB kan de volgende door uzelf verstrekte persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld een koop/verkoop overeenkomst;
 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren en andere webformulieren;
 • Contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, evenementen, seminars, etc. zoals gegevens vermeld op visitekaartjes.

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verzamelen die worden gegenereerd door onze website, elektronische nieuwsbrieven, via cookies of vergelijkbare technieken, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Uw cookie-ID;
 • Uw webbrowser;
 • Uw locatie
 • Onze advertenties die u bekijkt of doorklikt.

GB kan uw persoonsgegevens tevens verkrijgen uit andere bronnen:

 • Persoonsgegevens die beschikbaar zijn als u klant bent bij groepsvennootschappen of partners van GB;
 • Persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of andere openbare registers;
 • Persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites of zakelijke Social Media platforms.

De persoonsgegevens verkregen uit deze bronnen zullen wij uitsluitend verwerken, indien dit wettelijk is toegestaan en overeenkomt met het doel waarvoor deze informatie is verstrekt.

Statieken en profilering

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. Met deze statistieken verbeteren wij onze website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over u te weten te komen. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren. Wilt u dit niet, dan kunt u dit altijd aan ons melden. Hiervoor gebruiken wij uw IP-adres en cookies. Dit doen wij op basis van uw toestemming.

Contactformulier en nieuwsbrief

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen en via diverse pagina’s op onze GB-websites kunnen wij u vragen om voor een specifiek doel, zoals het aanvragen van een brochure of een technisch advies, persoonlijke gegevens op te geven.

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer en NAW-gegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om uw vraag te kunnen beantwoorden of uw aanvraag af te handelen.

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, aanbiedingen, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Reclame

GB gebruikt de gegevens die via de GB websites verstrekt zijn om u op de hoogte houden over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

 • per post
 • per e-mail
 • via social media
 • per telefoon

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. In elke brief staat hoe dat moet. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. U kunt dit aangeven als u wordt gebeld.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij verstrekken de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, als dat nodig is voor de GB-websites of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. 

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van de hiervoor genoemde doelen, of om aan wet- en regelgeving te voldoen. 

Worden uw gegevens buiten de eu gebracht?

GB heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Aangezien de AVG van toepassing is binnen de EU, kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekerd worden.

Automatische besluiten/profilering

GB maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming, omdat dit voor onze dienstverlening niet nodig is. Dit houdt in dat GB bijvoorbeeld niet aan profiling doet.

Uw rechten

U kunt de volgende rechten uitoefenen: 

 • Het recht van inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken.
 • Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen.
 • Het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor bijvoorbeeld de belastingdienst.
 • Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de (on)rechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen.
 • Het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst.
 • Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing hebt u altijd het recht van bezwaar.

Links naar andere websites

Wanneer u de GB-websites bekijkt, komt u voor uw gemak en ter informatie mogelijk links naar andere websites tegen. Deze websites worden wellicht niet beheerd door GB en zijn mogelijk voorzien van een eigen privacyverklaring of -beleid. Wij raden u nadrukkelijk aan deze te lezen, zodat u begrijpt hoe uw persoonsgegevens in relatie tot deze sites worden gebruikt. Wij zijn noch verantwoordelijk voor de inhoud van sites die geen eigendom van GB zijn en niet onder ons beheer vallen, noch voor het gebruik of het privacy beleid van die sites.

Hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen

Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is, heeft GB verschillende passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terechtkomen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Gebr. Bodegraven B.V., gevestigd aan de Atoomweg 2 te Nieuwkoop, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op met de DPO (Data Privacy Officer) van GB via privacy@GB.nl.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Veranderingen

Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die we van u vragen en de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Ook kan regelgeving wijzigen. In dat geval zullen we deze privacyverklaring aanpassen. We nodigen u daarom uit de privacyverklaring regelmatig te checken, zodat u geïnformeerd blijft. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u hier ook via onze website op attent maken.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 maart 2024.