Disclaimer 

Gebruik website Gebr. Bodegraven b.v. op www.gb.nl

Deze website van Gebr. Bodegraven BV (GB)  is met de grootste zorg samengesteld. Informatie, software, documentatie, producten, configuratoren en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. GB staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. GB is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen. 

De informatie in de documentatie op deze website is gebaseerd op de ons bekende stand van de techniek op het moment van uitgave. GB behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen. GB houdt documenten zoveel mogelijk up-to-date, maar toch kan de informatie soms verouderd zijn, of onjuistheden bevatten. De whitepapers en kennisdocumenten zijn algemeen en informatief van aard en wij adviseren bij een specifiek project altijd professioneel advies in te winnen. Wij stellen het echter zeer op prijs als u eventuele onvolkomenheden aan ons meldt.

GB is in geen enkel geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. GB is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg kan zijn van het gebruik van informatie die door middel van de website is verkregen.

Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. GB heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door GB houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Adviezen via de website

Indien er via de website adviezen worden gegeven voor het nemen van persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat GB hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. U dient steeds een ter zake deskundige te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitste advies.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren GB toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van GB de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.